[MS02] Ai cũng có ngày xưa. Ai cũng lỡ ngày xưa. Ai cũng tiếc ngày xưa! – Phí Hà Trang

You may also like...